HEM | OM FISKEOMRÅDET | HUR SÖKER MAN STÖD? | DOKUMENT | ANMÄLNINGSBLANKETTER | PROJEKT | KONTAKTA OSS

Mer om hur man söker stöd

Stöd till ett projekt söks på en av Fiskeriverket fastställd blankett. Blanketten finns under rubriken dokument.
FOG sammanträder fyra gånger per år, i mitten på september, december, mars och juni. En komplett ansökan måste vara inlämnad till sekretariatet senast en månad före beslutstillfället. Men det kan vara bra att så snart som det finns en projektidé ta kontakt med fiskeområdets kansli för att få hjälp att utforma projektansökan. Verksamhetsledarens uppgift är att medverka till att alla ansökningar är så utformade att de kan behandlas av FO-grupperna. FO-gruppernas beslut lämnas till Länsstyrelsen som fattar det formella myndighetsbeslutet.

Fiskeområdet och länsstyrelsen bekräftar skriftligt datum för inkommen ansökan. Det är kostnader efter detta datum som är stödberättigade.

För att en ansökan skall kunna behandlas av FO-grupperna måste den nationella medfinansieringen vara löst. Det finns två alternativ för nivån på nationell medfinansiering. I det ena fallet är nivån 50 % av kostnaden vilket innebär att lika stor andel tillskjuts av EU-medel. Det andra alternativet är att sökande själv har viss medfinansiering genom pengar eller eget arbete. I detta fall måste den egna insatsen utgöra 40 %, nationella medfinansieringen 30 % och 30 % från EU-medel. Fiskeområdet har löfte om nationell medfinansiering från flera av kommunerna i Bohuslän och från Västra Götalandsregionen. Fiskeområdet kan därför medverka till att lösa frågan om nationell medfinansiering. Men det är alltid den sökande som har ansvaret för att lösa frågan om nationell medfinansiering.

FO-grupperna prövar inkomna ansökningar mot den strategi och det åtgärdsprogram som Fiskeområdet beslutat om och som har godkänts av Fiskeriverket. Man kan säga att strategi och åtgärdsprogram är manualen som ligger till grund för FO-gruppernas beslut. Strategi och åtgärdsprogram finns att hämta under rubriken dokument.

Dokument
Länk till ansökningsblankett på Fiskeriverkets hemsida

Strategi för Fiskeområde Bohuslän

Åtgärdsprogram för Fiskeområde Bohuslän