HEM | OM FISKEOMRÅDET | HUR SÖKER MAN STÖD? | DOKUMENT | ANMÄLNINGSBLANKETTER | PROJEKT | KONTAKTA OSS

Fiskeområde Bohuslän

Syftet med Fiskeområden är att öka det ekonomiska utbytet av fisket. Det kan ske både genom att utveckla det traditionella fisket, men också genom nya verksamheter inom t ex fisketurism och för att öka kustens attraktionskraft på besökare.

Fiskeriverket har gett tio geografiska områden i Sverige möjlighet att bli Fiskeområden vilket innebär att området får del av EUs strukturstöd för fiskerinäringen på ett särskilt sätt.

På västkusten finns två områden, Norra Bohuslän och Södra Bohuslän. Norra Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Södra Bohuslän omfattar kommunerna Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborg.

Föreningen Fiskeområde Bohuslän administrerar de båda fiskeområdenas verksamheter och sköter det praktiska arbetet.

Det övergripande målet med projektet är att stärka lönsamheten, bevara, utveckla och skapa nya arbetstillfällen inom fiskenäringen och övriga närliggande marina verksamheter i området, vilka tillsammans skapar en särprägel och identitet för berörda kommuner.

Fiskeområdet vill tillvarata fiskenäringens roll och bidra till att skapa attraktionskraft för berörda kommuner samt att främja livskvaliteten inom områdets kustmiljöer. Projekt som stöds av fiskeområdet skall även syfta till att skydda och bevara områdets miljö-, natur och kulturvärden på så sätt att man bevarar och utvecklar utifrån ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt. Stödet är en chans att använda fiskresursen som bas för utveckling av kustens näringsliv.

Syftet är även att utveckla skärgårdens och fiskelägenas kultur- och naturmiljö samt integrera skärgårdens kulturarv med turistnäringen i samverkan mellan de marina näringarnas företrädare och yrkesfisket.

Vidare skall projektet fungera som en plattform där olika/berörda näringar möts och tillsammans verkar för att driva och utveckla sina verksamheter framåt. Projektet skall stödja innovativa idéer och samverkansformer vilka leder till utvecklingen och diversifiering av verksamheterna, deras utbud av varor och tjänster. Särskild hänsyn tas till projekt som vill bevara/lyfta fram och utveckla ”svagare regioner”.

Fiskeriverket har beslutat att 55 miljoner kronor från EFF, Europeiska Fiskerifonden, skall fördelas till de 10 områden som nu getts möjlighet att bli Fiskeområden. Beslutet gäller t.o.m. 2013. Tilldelade medel skall alltså räcka i fem år.

Två Fiskeområdesgrupper (FOG), en för Norra Bohuslän och en för Södra Bohuslän, beslutar om pengar till projekt som uppfyller kraven för stöd enligt den strategi och det åtgärdsprogram som föreningen har fastställt och som godkänts av Fiskeriverket.

Varje fiskeområde har ca 1,1 miljoner kronor per år t.o.m. 2013 från Europeiska fiskefonden, EFF. För att dessa pengar skall bli tillgängliga måste lika stort belopp av offentliga svenska pengar tillföras. Viss del av dessa pengar finns tillgängliga.

En del av de projekt som kan förväntas bli aktuella inom fiskeområdet kommer att ha en egen offentlig medfinansiering som inte fiskeområdet behöver hjälpa till med.

Fiskeområdets kansli har service för att stödja och hjälpa till med ansökningar. Föreningens kansli skall också medverka till nätverksbyggande mellan olika aktörer. En viktig del i det arbetet blir att anordna konferenser i frågor som berör alla delar av aktuella verksamhetsområden.

Dokument
Stadgar för Föreningen Fiskeområde Bohuslän